SK EN DE PL HU FR IT

Projekt

europska unia
                         Tento projekt bol realizovaný s podporou
                                     EURÓPSKEJ ÚNIE
Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko/Prešovský kraj
Názov a stručný opis projektu: Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča pre účel Penzión ***
Názov a sídlo prijímateľa: TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.r.o.; skrátený názov TGI, s.r.o.
Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika
Dátum začatia realizácie projektu: 09/2014
Dátum skončenia realizácie projektu: 12/2015
Riadiaci orgán: OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku: 666 390,16 € 

Informácie o prebiehajúcich prácach na projekte ,,Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča, pre účel Penzión***ʻʻ

 
,,Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča pre účel Penzión - vnútorné vybavenie"

Oznam o otváraní ponúk - Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, ,,Levoča pre účel Penzión - stavebné práce"
Otváranie ponúk uchádzačov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky:  ,,Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča pre účel Penzión *** - stavebné práce" na základe Výzvy  na predkladanie ponúk vyhlásenej  vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2014 zo dňa  11.11.2014 pod číslom 27476-WYP sa uskutoční dňa 01.12.2014 na adrese: TGI, s.r.o,  Hlavné námestie 12, 060 01  Kežmarok.

Oznam o otváraní ponúk - Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča pre účel Penzión - stavebné práce

Otváranie Časti ponúk  Kritéria" uchádzačov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky:  ,,Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča pre účel Penzión - stavebné práce" na základe Výzvy  na predkladanie ponúk vyhlásenej  vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2014 zo dňa  11.11.2014 pod číslom 27476-WYP sa uskutoční dňa 11.12.2014 o 11:45 hod. na adrese: TGI, s.r.o,  Hlavné námestie 12, 060 01  Kežmarok.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk ponúk - ,,Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča pre účel Penzión - stavebné práce"

Informácia sa zverejňuje v súlade s § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.u. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmet obstarávania: ,,Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča pre účel Penzión - stavebné práce"

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2014 zo dňa  11.11.2014 pod číslom 27476-WYP

V procese verejného obstarávania s názvom : ,,Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča pre účel Penzión – stavebné práce" bolo ukončené vyhodnotenie ponúk s nasledovným poradím uchádzačov:
1.   HASTRA, s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
2.   L.B.T., s.r.o., L. Medňanského 1082/70. 059 01 Spišská Belá – Strážky

Úspešnou sa stala ponuka spoločnosti : HASTRA, s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
Cena v EURO bez DPH pre predmet zákazky : 869 983,80 €
 
 
 
,,Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča pre účel Penzión - vnútorné vybavenie"

Oznam o otváraní ponúk - ,,Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča pre účel Penzión  - Vnútorné vybavenie"

Otváranie ponúk uchádzačov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky:  ,,Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča pre účel Penzión  - vnútorné vybavenie" na základe Výzvy  na predkladanie ponúk vyhlásenej  vo Vestníku verejného obstarávania č. 6/2015 zo dňa  08.01.2015pod číslom 401-WYT sa uskutoční dňa 06.02.2015 na adrese: TGI, s.r.o,  Hlavné námestie 12, 060 01  Kežmarok.

Oznam o otváraní ponúk - Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča pre účel Penzión – vnútorné vybavenie"

Otváranie Časti ponúk  Kritéria" uchádzačov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky:  ,,Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča pre účel Penzión – vnútoprné vybavie " na základe Výzvy  na predkladanie ponúk vyhlásenej  vo Vestníku verejného obstarávania č. 6/2015 zo dňa  08.01.2015pod číslom 401-WYT sa uskutoční dňa 20.022.2015 o 14:30 hod. na adrese: TGI, s.r.o,  Hlavné námestie 12, 060 01  Kežmarok.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk ponúk - ,,Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča pre účel Penzión - vnútorné vybavenie"

Informácia sa zverejňuje v súlade s § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.u. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmet obstarávania: ,,Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča pre účel Penzión - vnútorné vybavenie"

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 6/2015 zo dňa  08.01.2015pod číslom 401-WYT

V procese verejného obstarávania s názvom :,, Rekonštrukcia objektov Košická 16 a 17, Levoča pre účel Penzión – vnútorné vybavenie" bolo ukončené vyhodnotenie ponúk s nasledovným poradím uchádzačov:
1.   MIPA – Michal Pacák, Markušovská cesta 2118/4, 052 01  Spišská Nová Ves
2.   Miroslav Sarna MIRESDESIGN, Obrancov mieru 1518/9, 060 01  Kežmarok
3.   FM DESIGN s.r.o., MUDr, Alexandra 20, 060 01  Kežmarok

Úspešnou sa stala ponuka spoločnosti : FM DESIGN s.r.o., MUDr, Alexandra 20, 060 01  Kežmarok
Cena v EURO bez DPH pre predmet zákazky : 462 967,71 €
 
kezmarok.penzionkiska.sk
levocskadolina.penzionkiska.sk
Copyright © 2014 | Created by Created by RB Team | www.rbteam.eu